13 آبان،سالروزتسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام گرامی باد.