دریافت کتب از ترم بالایی و فروش به ترم پایینی با قیمت دانشجویی+کتاب های درسی و غیر درسی به صورت رایگاناین فراخوان از تاریخ15 مهرماه لغایت18 ام مهر ماه می باشد.