مراسم استقبال  و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 97-96 دانشگاه سمنان با حضور فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان  برگزار شد.

مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه سمنان از روز یکشنبه (96/7/2)لغایت چهارشنبه(96/7/5)با حضور انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان برگزار شد.در این مراسم انجمن اسلامی دانشجویان با ارایه نشریات مختص دانشجویان جدید الورود و هم چنین ارایه نقشه جامع دانشگاهی و برنامه های متنوع دیگر به دانشجویان جدید از انها استقبال کرد.