انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد. این انتخابات که در جریان نشست سالانه این اتحادیه دانشجویی و با حضور اعضای شورای عمومی برگزار شد، اعضای جدید شورای مرکزی انتخاب شدند.

براین اساس، اعضای هجدهمین شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور به شرح زیر است:

 

– محمدرضا گلرومفرد از دانشگاه شاهد

– علیرضا فیروزی از دانشگاه اراک

– سعید توانا راد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

– امیرحسین رفعتی از دانشگاه علامه طباطبائی

– سجاد اسدی از دانشگاه سمنان

– فاطمه محسنی از دانشگاه شاهد

– فاطمه سادات طباطبایی از دانشگاه سمنان