? اکران دانشجویی مستند میراث آلبرتا 3
#پخش_رایگان
?روایتی از زندگی،کار وتحصیل نخبگان ایرانی در کشورهای اروپایی

? یکشنبه ساعت 17
? تالار خوارزمی(دانشکده فنی1)