یکصد و بیستمین شماره الف

 

گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، فرهنگی و اجتماعی “الف”
سال پانزدهم/مهر ماه 1395 / شماره 120
مدیر مسئول و سردبیر : سید محمد حسینی

همکاران این شماره:
محسن تاجیک نژاد
سجاد اسدی
فرهود فودازی
محمدحسن بخشی
بهداد فیلی زاده

 

 

برای دریافت نشریه اینجا را کلیک نمایید