اسامی کاندیداهای هجدهمین دوره انتخابات آزاد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان در پردیس شماره یک دانشگاه و دانشکده های مهدیشهر و شهمیرزاد منتشر شد

 

 

اسامی برادران 10 عدد

اسامی خواهران 11 عدد اسامی برادران شهمیرزاد 1 عدد اسامی خواهران شهمیرزاد 1 عدد اسامی برادران مهدیشهر 2 عدد اسامی خواهران مهدیشهر 2عدد