اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور برگزار می کند.