اردوی تفریحی پارک آبی گوت که مال توسط انجمن اسلامی دانشجویان برگزار می گردد.